Vereinigung

Blog

22.12.2222

Mir ginn an den congé!

Eisen Büro ass vum 24.12 bis den 1.1 zou.

Ab dem 2. Januar sinn mir erëm fir iech do.

An drengenden Fäll kenn dir folgend Nummer kontaktéieren: 621 68 62 62

Mir wënschen jidderengem schéin Feierdeeg an eng gudd Gesondheet!


Notre Büro est fermé du 24.12 jusqu'au 1.1.

Nous sommes de retour à partir du 2 janvier.

En cas d'urgence vous pouvez appeler le numéro suivant: 621 68 62 62

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une bonne santé!


Tags News Urlaub